Praktische info

Het aanbod voor scholen dat de stad Dendermonde te bieden heeft, vind je op de website www.cultuurwijzer.be.

Voor het aanbod van CC Belgica kan je ook terecht op deze site.
Je kan je klas of school vanaf 1 juni inschrijven voor één of meerdere voorstellingen via het online inschrijvingsformulier. Graag ontvangen we 1 inschrijvingsformulier per onderwijsinstelling of vestigingsplaats. Het formulier vind je terug bij reservatie van elke voorstelling en via de link onderaan deze pagina. 
 
Alle nuttige info over betaling, annulering, geschikte leeftijd, maximumaantal, wachtlijsten enz. staat hieronder opgesomd. 
Veerle De Geest ontfermt zich over de programmatie voor scholen. Heidi De Proft staat in voor de administratieve opvolging. Aarzel niet hen te contacteren als er vragen zijn.
 

INSCHRIJVEN OF ANNULEREN 

Inschrijven voor schoolvoorstellingen kan enkel en alleen aan de hand van het online inschrijvingsformulier en dit liefst vóór 17 september 2018. Inschrijvingen voor eenzelfde onderwijsinstelling ontvangen we graag op 1 formulier.

Na afsluiting van de inschrijvingen ontvang je een schriftelijke bevestiging, waarvan je één exemplaar voor akkoord ondertekent en aan ons terugbezorgt. Pas dan is de inschrijving definitief.

Annuleren van een reservatie kan kosteloos tot en met 17 september 2018.

Annuleren na 17 september omwille van overlap met pedagogische studiedagen, sportdagen, schoolreizen, verlofdagen of door gebrek aan vervoer, is geen overmacht.  Als de cultuurgangmaker of de directeur zich in geval van annulering wilt beroepen op overmacht, dan neemt hij of zij best zo snel mogelijk contact op met Veerle De Geest zodat een regeling kan getroffen worden.
CC Belgica is voor schoolvoorstellingen contractueel gebonden aan de publieksmaxima van de gezelschappen en investeert jaarlijks een aanzienlijk budget in schoolvoorstellingen. Laattijdig annuleren betekent niet alleen lege plaatsen in de zaal – waarvoor we eerder andere klasgroepen hebben moeten teleurstellen – maar ook meer verlies dat niet verantwoord is en de goede werking hypothekeert.

CC Belgica behoudt zich het recht voor wanneer voor een voorstelling onvoldoende leerlingen ingeschreven zijn, de voorstelling te annuleren. Uiteraard wordt de school hiervan tijdig verwittigd, kan men rekenen op terugbetaling van reeds overgemaakte gelden, en wordt er naar een gezamenlijk haalbaar alternatief gezocht.

BETALING

De betaling gebeurt steeds per overschrijving na ontvangst van factuur. Het is noodzakelijk het aantal afwezigen op voorhand bij het secretariaat van de school na te vragen zodat het juiste aantal leerlingen kan doorgegeven worden. Op de dag van de voorstelling ondertekent één van de leerkrachten van de groep voor (of na) de voorstelling een overeenkomst. Indien het aantal leerlingen hierop vermeld toch niet correct zou zijn, moet binnen 48 uur het exacte aantal gemeld worden aan Heidi De Proft (of Veerle De Geest). Wanneer 48 uur na de voorstelling geen tegenbericht werd ontvangen, wordt de school automatisch het totale aantal gereserveerde plaatsen aangerekend. Bij reservering wordt een approximatief aantal leerlingen ingeschreven voor een voorstelling. Vaak stemt dit aantal niet overeen met het exacte aantal aanwezigen de dag zelf. CC Belgica behoudt zich het recht voor, wanneer het aantal onbezette gereserveerde plaatsen meer dan 10% van het totale aantal reservaties bedraagt, die plaatsen toch aan te rekenen.

GESCHIKTE LEEFTIJD

Voor elke voorstelling wordt de leeftijd vermeld vanaf dewelke het meest geschikt is de voorstelling bij te wonen. Door deze richtleeftijd zo strikt mogelijk te respecteren, kunnen teleurstellingen bij zowel leerlingen als acteurs vermeden worden en kan de voorstelling in de beste omstandigheden verlopen. Bij twijfel, mag je steeds contact opnemen met Veerle De Geest.   

FEEDBACK

We horen graag wat leerkrachten en leerlingen vinden van het aanbod van CC Belgica. Hieronder vind je een evaluatieformulier dat je steeds mag terug bezorgen. Rechtstreeks contact opnemen met Veerle kan uiteraard ook.  

PARKEREN

De locaties van CC Belgica bevinden zich allemaal in het centrum van Dendermonde. Bekijk het parkeerplan hieronder vooraleer je met de wagen of de bus naar het cultuurcentrum komt.